התכנית הלאומית למדדי איכות ברפואת הקהילה

התכנית הלאומית למדדי איכות ברפואת הקהילה שמה לה כיעד לספק לציבור ולקובעי המדיניות מידע על איכות הטיפול הרפואי הניתן על ידי קופות החולים בתחומים שונים, במטרה לשפר ולהיטיב את השירות הרפואי הניתן לתושבי ישראל. להשגת יעד זה, התכנית מפרסמת מדי שנה ברמה הארצית את תוצאותיה של סדרה של מדדי איכות הטיפול בקהילה. מעקב זה מאפשר הערכה של ההתפתחויות באיכות הטיפול לאורך זמן וזיהוי מוקדים הדורשים התערבות ושיפור, הן בתחום מערכות המידע ואיסוף הנתונים והן בתחום שירותי הבריאות עצמם.

התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל

NATIONAL PROGRAM FOR QUALITY INDICATORS IN COMMUNITY HEALTHCARE

المشروع الوطني لمؤشرات الجودة الطبية للصحة الجماهيرية في اسرائيل

B LEFT.png
B RIGHT.png