top of page

קידום בריאות

שיעור תיעוד מצב עישון בקרב בני 74-16

שיעור המבוטחים עם תיעוד מצב עישון ב-5 השנים האחרונות (מונה), מקרב מבוטחים בגיל 74-16 (מכנה)

רציונאל:

למרות שלל העדויות שהצטברו בחמישים השנים האחרונות לגבי ההשלכות הבריאותיות השליליות של העישון, כחמישית מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל מעשנת [1]. על פי המלצות כוח המשימה הישראלי בנושא קידום בריאות ורפואה מונעת, מומלץ לברר ולתעד מצב עישון בקרב כלל האוכלוסייה ולייעץ לגבי נזקי העישון האקטיבי והכפוי (פסיבי). תהליך תיעוד מצב העישון על ידי הרופא מעלה את הסוגיה לשיח שבין הרופא למטופל, מאפשר לרופא להציג את ההשפעות השליליות של ההרגל ולפרוש בפני המטופל את שלל האפשרויות לעזרה בתהליך הגמילה מעישון [2].

מכנה:

מבוטחים בני 74-16

מונה:

מספר המבוטחים במכנה עם תיעוד מצב עישון (האם מעשנים, אם לאו) בתיק הרפואי ב-5 השנים האחרונות

הערות:

אין

רשימת ספרות:

[1] המחלקה לחינוך וקידום בריאות, “דו”ח שר הבריאות על העישון בישראל 2016,” משרד הבריאות, 2017. [Online]. Available: https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/smoking_2016.pdf. [Accessed: 10-Dec-2017].
[2] “המלצות כוח המשימה הישראלי בנושא קידום בריאות ורפואה מונעת,” ההסתדרות הרפואית בישראל, האגף למדיניות רפואית, איגוד רופאי המשפחה, 2013. [Online]. Available: https://www.wikirefua.org.il/w/index.php/קובץ:המלצות_כוח_המשימה.png. [Accessed: 11-Dec-2017].

תוצאות
שיעור תיעוד מצב עישון בקרב בני 74-16 , לפי שנה
rates for year
שיעור תיעוד מצב עישון בקרב בני 74-16 , לפי מצב חברתי כלכלי
rates by socio-economic position and sex
מדד הבא
מדד קודם
bottom of page