top of page

קידום בריאות

שיעור עישון בקרב בני 74-16

שיעור המבוטחים המעשנים (מונה), מקרב מבוטחים בגיל 74-16 בעלי תיעוד מצב עישון (מכנה)

רציונאל:

למרות שלל העדויות שהצטברו בחמישים השנים האחרונות לגבי ההשלכות הבריאותיות השליליות של העישון, כחמישית מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל מעשנת [1]. על פי המלצות כוח המשימה הישראלי בנושא קידום בריאות ורפואה מונעת, מומלץ לברר ולתעד מצב עישון בקרב כלל האוכלוסייה ולייעץ לגבי נזקי העישון האקטיבי והכפוי (פסיבי). תהליך תיעוד מצב העישון על ידי הרופא מעלה את הסוגיה לשיח שבין הרופא למטופל, מאפשר לרופא להציג את ההשפעות השליליות של ההרגל ולפרוש בפני המטופל את שלל האפשרויות לעזרה בתהליך הגמילה מעישון [2].

מכנה:

מבוטחים בני 74-16 עם תיעוד מצב עישון (האם מעשנים, אם לאו) בתיק הרפואי ב-5 השנים האחרונות

מונה:

מספר המבוטחים במכנה - המעשנים

הערות:

אין

רשימת ספרות:

[1] המחלקה לחינוך וקידום בריאות, “דו”ח שר הבריאות על העישון בישראל 2016,” משרד הבריאות, 2017. [Online]. Available: https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/smoking_2016.pdf. [Accessed: 10-Dec-2017].
[2] “המלצות כוח המשימה הישראלי בנושא קידום בריאות ורפואה מונעת,” ההסתדרות הרפואית בישראל, האגף למדיניות רפואית, איגוד רופאי המשפחה, 2013. [Online]. Available: https://www.wikirefua.org.il/w/index.php/קובץ:המלצות_כוח_המשימה.png. [Accessed: 11-Dec-2017].

תוצאות
שיעור עישון בקרב בני 74-16 , לפי שנה
rates for year
שיעור עישון בקרב בני 74-16 , לפי מצב חברתי כלכלי
rates by socio-economic position and sex
מדד הבא
מדד קודם
bottom of page