top of page

בריאות הנפש

שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה בני 18 ומעלה

שיעור המבוטחים שהוגדרו כחולי סוכרת על פי רכישת שלוש תרופות לסוכרת או על פי בדיקות מעבדה, בשנה שקדמה לשנת המדד (מונה), מקרב מבוטחים בני 18 ומעלה עם SMI (מכנה)

רציונאל:

הגדרת מחלת נפש קשה (Severe Mental Illness- SMI) כוללת סכיזופרניה, הפרעה סכיזו-אפקטיבית והפרעה דו-קוטבית (בי-פולרית). תחלואה קרדיווסקולרית וגורמי הסיכון לתחלואה זו שכיחים יותר באנשים עם SMI בהשוואה לאוכלוסיה הכללית. כך, השמנה שכיחה פי 1.5 עד שניים בקרב מבוגרים עם מחלת נפש קשה, בהשוואה לשיעורה ביתר האוכלוסיה, ושיעור ההימצאות של סוכרת גבוה פי שניים עד שלושה באוכלוסיה זו. בנוסף, מדווח כי גיל ההופעה של מחלת הסוכרת באוכלוסיה זו הינו מוקדם יותר, וכי שכיחותם וחומרתם של סיבוכי הסוכרת גבוהות יותר בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה בהשוואה לשאר האוכלוסיה; בכלל זה שכיחות סיבוכים מיקרו- ומאקרו-וסקולארים, דיסרגולציה מטאבולית אקוטית, ותמותה הקשורה בסוכרת. המנגנונים האחראים לקשרים אלו הינם מורכבים, וכוללים היבטים גנטיים, סביבתיים, התנהגותיים וכן כאלה הקשורים בטיפול התרופתי-האנטיפסיכוטי [1].

מכנה:

מבוטחים בני 18 ומעלה עם SMI - Severe Mental Illness

מונה:

חולי סוכרת לפי תרופות או מעבדה: מספר המבוטחים במכנה אשר רכשו לפחות שלושה מרשמים (בחודשים שונים) של תרופות לסוכרת בשנה הקודמת לשנת המדד או בעלי רמת גלוקוז בדם הגדולה או שווה ל- 200 מ"ג% ב- 2 בדיקות (עם הפרש מינימאלי של 30 יום בין הבדיקות ושתיהן נערכו בשנה הקודמת לשנת המדד) או רמת HbA1C אחת לפחות גדולה או שווה ל- 6.5% בשנה הקודמת לשנת המדד

הערות:

אין

רשימת ספרות:

[1] “Diabetes mellitus and severe mental illness mechanisms and clinical implications.pdf.” .

תוצאות
שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה בני 18 ומעלה, לפי שנה
rates for year
שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה בני 18 ומעלה , לפי מצב חברתי כלכלי
rates by socio-economic position and sex
מדד הבא
מדד קודם
bottom of page