top of page

בריאות הנפש

שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה בני 64-20

שיעור המבוטחים בעלי ערך BMI גבוה או שווה ל-30 (מונה) בקרב בני 64-20 עם SMI (מכנה)

רציונאל:

הגדרת מחלת נפש קשה (Severe Mental Illness- SMI) כוללת סכיזופרניה, הפרעה סכיזו-אפקטיבית והפרעה דו-קוטבית (בי-פולרית). תחלואה קרדיווסקולרית וגורמי הסיכון לתחלואה זו שכיחים יותר באנשים עם SMI בהשוואה לאוכלוסיה הכללית. כך, השמנה שכיחה פי 1.5 עד שניים בקרב מבוגרים עם מחלת נפש קשה, בהשוואה לשיעורה ביתר האוכלוסיה, ושיעור ההימצאות של סוכרת גבוה פי שניים עד שלושה באוכלוסיה זו. בנוסף, מדווח כי גיל ההופעה של מחלת הסוכרת באוכלוסיה זו הינו מוקדם יותר, וכי שכיחותם וחומרתם של סיבוכי הסוכרת גבוהות יותר בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה בהשוואה לשאר האוכלוסיה; בכלל זה שכיחות סיבוכים מיקרו- ומאקרו-וסקולארים, דיסרגולציה מטאבולית אקוטית, ותמותה הקשורה בסוכרת. המנגנונים האחראים לקשרים אלו הינם מורכבים, וכוללים היבטים גנטיים, סביבתיים, התנהגותיים וכן כאלה הקשורים בטיפול התרופתי-האנטיפסיכוטי [1].

מכנה:

חולי SMI עם תיעוד מרכיבי BMI (משקל: לפחות פעם אחת בשנת המדד, וגובה: לפחות פעם אחת אחרי גיל 18), בני 20-63

מונה:

מספר המבוטחים במכנה עם ערך BMI אחרון גדול או שווה 30 ק"ג\מ'^2

הערות:

אין

רשימת ספרות:

[1] “Diabetes mellitus and severe mental illness mechanisms and clinical implications.pdf.” .

תוצאות
שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה בני 64-20, לפי שנה
rates for year
שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה בני 64-20 , לפי מצב חברתי כלכלי
rates by socio-economic position and sex
מדד הבא
מדד קודם
bottom of page