top of page

שיעורי המדדים

ילדים ובני נוער

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
מדד
88.39%
88.26%
87.89%
87.70%
86.40%
85.30%
84.80%
שיעור הביצוע של בדיקת המוגלובין בתינוקות בני 18-9 חודשים
8.58%
8.24%
7.84%
8.80%
7.90%
8.10%
8.60%
שיעור ההימצאות של אנמיה בקרב תינוקות בני 18-9 חודשים
78.88%
79.17%
79.69%
79.90%
77.90%
75.20%
72.70%
שיעור התיעוד של מדידת גובה ומשקל בקרב ילדים בני 7
4.55%
4.33%
4.46%
4.50%
4.10%
4.30%
-
שיעור ההימצאות של רזון בקרב ילדים שמלאו להם 7 שנים בשנת המדד
10.97%
11.20%
11.93%
12.60%
13.00%
13.20%
-
שיעור ההימצאות של עודף משקל בקרב ילדים שמלאו להם 7 שנים בשנת המדד
6.88%
6.91%
7.08%
7.60%
8.10%
7.90%
-
שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב ילדים שמלאו להם 7 שנים בשנת המדד
77.54%
76.71%
74.94%
75.10%
75.40%
74.50%
76.80%
שיעור התיעוד של מרכיבי גובה ומשקל בקרב בני 18-14
bottom of page