top of page

תרופות אנטיביוטיות

Asset 181.png

שימוש בלתי מושכל באנטיביוטיקה שכיח ובעל השלכות חמורות, ובראשן התפתחות עמידות בקרב חיידקים. זיהומים עמידים לטיפול אנטיביוטי הינם מקור חשוב ועולה לתחלואה ולתמותה. בכך הם מהווים נטל כלכלי משמעותי וסכנה מוחשית לבריאות הציבור. למרות שבאופן מסורתי הושם דגש על שימוש מושכל באנטיביוטיקה בבתי החולים, 80-95% מנפח התרופות האנטיביוטיות נרשם בקהילה.
לאור חשיבותו של התחום, הוטמעו בתוכנית הלאומית למדדי איכות ברפואת הקהילה בישראל שני מדדי איכות המתייחסים להיקף השימוש באנטיביוטיקה בקהילה. הגדרות המדדים אומצו מה-OECD על מנת לאפשר השוואות בינלאומיות. נמדדים נפח השימוש הכולל בתכשירי אנטיביוטיקה סיסטמיים ברפואת הקהילה, ופרופורציית השימוש באנטיביוטיקות קו-שני מכלל תכשירי האנטיביוטיקה.

bottom of page