top of page

קידום בריאות

Asset 111.png

ארגון הבריאות העולמי מגדיר "קידום בריאות" כתהליך שנועד לאפשר לאנשים להגביר את השליטה על הבריאות שלהם ועל גורמי ההשפעה על הבריאות, וכך לשפר את בריאותם.

במסגרת התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל נמדדים תחת תחום זה שני נושאים:

1. תיעוד מצב העישון בתיק הרפואי וסטטוס העישון

2. תיעוד תקופתי של מדידות משקל וגובה וכן שיעורי ההימצאות של תת-משקל, עודף משקל והשמנת-יתר במבוגרים, בהתאם לאינדקס מסת הגוף (BMI).

bottom of page