top of page
קוד מדד-1
שם מדד-2
שונה בגרסה-3
סוג השינוי-4
תיאור מפורט-5
סיבת השינוי-6
קוד תחום-123
New Field
32
שיעור הטיפול בתרופות להורדת LDL לאחר ניתוח מעקפים ו/או צינתור לבבי בקרב בני 80-35
V28
שינוי בגיל
מגיל 80-35 במקום מגיל 35 ומעלה
הוחלט כי אין מקום להחיל מדדי טיפול תרופתי ו/או יעד טיפולי על חולים מעל גיל 80, לאור המורכבות הכרוכה עם העליה בגיל, והיעדר קווי מנחה חד-משמעיים ו/או ראיות מדעיות לגילאים אלה.
50
32
שיעור הטיפול בתרופות להורדת LDL לאחר ניתוח מעקפים ו/או צינתור לבבי בקרב בני 80-35
V24.7
שינוי במכנה
בני +35 במקום 35-74
50
32
שיעור הטיפול בתרופות להורדת LDL לאחר ניתוח מעקפים ו/או צינתור לבבי בקרב בני 80-35
V24.7
שינוי בשם המדד
בני +35 במקום 35-74
50
32
שיעור הטיפול בתרופות להורדת LDL לאחר ניתוח מעקפים ו/או צינתור לבבי בקרב בני 80-35
V24.7
שינוי בגיל
בני +35 במקום 35-74
50
bottom of page