top of page
קוד מדד-1
שם מדד-2
שונה בגרסה-3
סוג השינוי-4
תיאור מפורט-5
סיבת השינוי-6
קוד תחום-123
New Field
35
שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-70 מ"ג/ד"ל או טיפול בסטטינים בעצימות גבוהה לאחר צנתור לבבי / ניתוח מעקפים בקרב בני 80-35
V28
שינוי במונה
שיעור בעלי רמת כולסטרול נמוכה או שווה ל= 70 מ"ג/ד"ל או [טיפול בסטטינים בעצימות גובהה וגם רמת כולסטרול נמוכה או שווה ל- 100 מ"ג/ד"ל] לאחר צנתור לבבי/ניתוח מעקפים בקרב בני 80-35
נדון בישיבת ועדת ההיגוי ב-24.4.2017: הגבלה זו הוספה כיוון שמצב בו רמת כולסטרול גבוהה מ-100 אינו עומד בקנה אחד עם השגת יעד הטיפול, וכן זהו מצב בלתי סביר במידה והטיפול התרופתי אכן נלקח.
50
35
שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-70 מ"ג/ד"ל או טיפול בסטטינים בעצימות גבוהה לאחר צנתור לבבי / ניתוח מעקפים בקרב בני 80-35
V24.7
שינוי בגיל
בני +35 במקום 35-74
50
35
שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-70 מ"ג/ד"ל או טיפול בסטטינים בעצימות גבוהה לאחר צנתור לבבי / ניתוח מעקפים בקרב בני 80-35
V24.7
שינוי במכנה
בני +35 במקום 35-74
50
35
שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-70 מ"ג/ד"ל או טיפול בסטטינים בעצימות גבוהה לאחר צנתור לבבי / ניתוח מעקפים בקרב בני 80-35
V26.2
שינוי במכנה
צינתור לבבי או ניתוח מעקפים בעשר שנים במקום חמש השנים
בהתאם לשינוי הקוים המנחים של ה-AHH/ACC ועדכון הקוים המנחים של האיגודים הישראלים?
50
35
שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-70 מ"ג/ד"ל או טיפול בסטטינים בעצימות גבוהה לאחר צנתור לבבי / ניתוח מעקפים בקרב בני 80-35
V24.7
שינוי בשם המדד
בני +35 במקום 35-74
50
35
שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-70 מ"ג/ד"ל או טיפול בסטטינים בעצימות גבוהה לאחר צנתור לבבי / ניתוח מעקפים בקרב בני 80-35
V26.2
שינוי בשם המדד
שינוי רמת כולסטרול ל- 70 במקום 100 והוספת "או טיפול בסטטינים בעצימות גבוהה"
נדון בישיבת ועדת ההיגוי ב-14/03/2016, בהשתתפות ד"ר רפי ביצור כנציג האיגוד הקרדיולוגי. התקבל בהתאם לשינוי הקוים המנחים של ה-AHH/ACC ועדכון הקוים המנחים של האיגודים הישראלים.
50
35
שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-70 מ"ג/ד"ל או טיפול בסטטינים בעצימות גבוהה לאחר צנתור לבבי / ניתוח מעקפים בקרב בני 80-35
V28
שינוי בגיל
מגיל 80-35 במקום מגיל 35 ומעלה
נדון בישיבת ועדת ההיגוי ב-24.4.2017: בעוד שישנן עדויות מחקריות המצביעות על תועלת בטיפול בסטטינים למניעה שניונית ואיזון כולסטרול גם במבוגרים בדומה לצעירים, העדויות מעטות יחסית, וקוים מנחים מהארץ ומהעולם מציעים לנהוג משנה זהירות בהתחלת סטטינים באוכלוסיה הקשישה.
50
35
שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-70 מ"ג/ד"ל או טיפול בסטטינים בעצימות גבוהה לאחר צנתור לבבי / ניתוח מעקפים בקרב בני 80-35
V26.2
שינוי במונה
הוספת התנאי .... [נמוכה או שווה ל-70 מ"ג/ד"ל ובאם אין רמת כולסטרול מהימנה אז: רמת כולסטרול שאינו טוב נמוכה או שווה ל-100 מ"ג/ד"ל] או [רכשו לפחות 3 מרשמים של סטטינים בעצימות גבוהה בחודשים שונים בשנת המדד].
נדון בישיבת ועדת ההיגוי ב-14/03/2016, בהשתתפות ד"ר רפי ביצור כנציג האיגוד הקרדיולוגי. התקבל בהתאם לשינוי הקוים המנחים של ה-AHH/ACC ועדכון הקוים המנחים של האיגודים הישראלים.
50
35
שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-70 מ"ג/ד"ל או טיפול בסטטינים בעצימות גבוהה לאחר צנתור לבבי / ניתוח מעקפים בקרב בני 80-35
V30
שינוי בגיל
מגיל 80-35 במקום מגיל 35 ומעלה
50
bottom of page