top of page
קוד מדד-1
שם מדד-2
שונה בגרסה-3
סוג השינוי-4
תיאור מפורט-5
סיבת השינוי-6
קוד תחום-123
New Field
46
שיעור חולי סוכרת עם פגיעה כלייתית בני 84-18
V24.7
שינוי במכנה
שונה מ- "חולי סוכרת (לפי תרופות או מעבדה) בני 18 ומעלה, עם ביצוע בדיקה של נזק כלייתי (בדיקת מיקרואלבומינוריה או פרוטאינוריה או יחס מיקרואלבומין-קריאטינין או רמת קריאטינין או ערך קצב סינון גלומרולרי) בשנת המדד" ל- "חולי סוכרת (לפי תרופות או מעבדה) בני84-18 ....... בשנה הקודמת לשנת המדד".
20
46
שיעור חולי סוכרת עם פגיעה כלייתית בני 84-18
V25.2
שינוי בגבולות בקרה
שינוי גבול הבקרה התחתון של גלוקוז מ- 20 ל- 5. מיקרו אלבומין שינוי יחידת המדדיה מ- גרם /יום ל- מ"ג/24שעות וגבול בקרה עליון שונה מ 50 ל- 30,000 . יחס אלבומין/קריאטינין שינוי יחידת מדדיה מ- מ"ג/יום ל- מ"ג/גרם. חלבון שינוי יחידת המדדיה מ- גרם/יום ל- מ"ג/24שעות וגבול בקרה עליון שונה מ 50 ל- 50,000 . הוספת גבול בקרה ל יחס חלבון/קריאטינין
20
46
שיעור חולי סוכרת עם פגיעה כלייתית בני 84-18
V25.2
שינוי במכנה
שונה מ-"חולי סוכרת (לפי תרופות או מעבדה) בני 84-18 עם ביצוע בדיקה של נזק כלייתי )בדיקת מיקרואלבומינוריה או פרוטאינוריה או יחס מיקרואלבומין-קריאטינין או רמת קריאטינין או ערך קצב סינון גלומרולרי משוער) בשנה הקודמת לשנת המדד" ל- "חולי סוכרת (לפי תרופות או מעבדה) בני 84-18 שיש להם לפחות אחד מהערכים הבאים בשנה הקודמת לשנת המדד: 1. לפחות ערך אחד מהבדיקות של הפרשת חלבון או אלבומין בשתן (מיקרואלבומינוריה, פרוטאינוריה, יחס אלבומין לקראטינין ויחס חלבון לקראטנין) או 2. לפחות ערך אחד של קצב סינון גלומרולרי או קצב סינון גלומרולרי משוער או 3. לפחות ערך אחד של קריאטנין בשנה הקודמת לשנת המדד.".
20
46
שיעור חולי סוכרת עם פגיעה כלייתית בני 84-18
V24.7
שינוי בגיל
'+18 הוחלף ב 18-84
20
46
שיעור חולי סוכרת עם פגיעה כלייתית בני 84-18
V24.7
שינוי בגבולות בקרה
ערך קצב סינון גלומרולרי או קצב סינון גלומרולרי משוער שונה וגבול עליון במקום 300 ל- 250. ערך מיקרואלבומינוריה שינוי יחידת המדדיה מ- מ"ג/ד"ל ל- גרם/יום וגבול בקרה עליון שונה מ 500 ל- 50. ערך פרוטאין שינוי יחידת המדדיה מ- מ"ג/ד"ל ל- גרם/יום וגבול בקרה עליון שונה מ 3000 ל- 50.
20
46
שיעור חולי סוכרת עם פגיעה כלייתית בני 84-18
V25.2
שינוי במונה
שונה מ-"מספר המבוטחים במכנה עם פגיעה כליתית:( ערך קצב סינון גלומרולרי או קצב סינון גלומרולרי משוער נמוך מ- 60 מ"ל/דקה/1.73 מ^2) או (יחס מיקרואלבומין/קריאטנין גבוה מ 30- מ"ג/גרם) או (מיקרואלבומינוריה או פרוטאינוריה גבוה מ 30- מ"ג/יום או גבוה מ 20- מיקרוגרם/דקה) פעם בשנה הקודמת לשנת המדד. ל- " מספר המבוטחים במכנה מקיימים לפחות אחד מהבאים, בשנה הקודמת לשנת המדד ועל סמך הבדיקה האחרונה. 1.בדיקה לא תקינה של הפרשת חלבון או אלבומין בשתן: (מיקרואלבומין גבוה מ-30 מ"ג/יום) או (יחס אלבומין לקראטינין גבוה מ-30 מ"ג/גרם) או (כמות חלבון בשתן גבוהה מ-150 מ"ג/יום) או (יחס חלבון לקראטנין גבוה מ-200 מ"ג/גרם , או 0.2 מ"ג/מ"ג). או: 2. אם קיים ערך של קצב סינון גלומרולרי/קצב סינון גלומרולרי משוער, אז: הערך נמוך מ- 60 מ"ל/דקה/1.73 מטר בריבוע. אם לא קיימים ערכי קצב סינון גלומרולרי או קצב סינון גלומרולרי משוער אז קראטנין גבוה מ -1.5 מ"ג/ד"ל או גבוה מ-132 מיקרומול/ליטר.
20
46
שיעור חולי סוכרת עם פגיעה כלייתית בני 84-18
V24.7
שינוי במונה
שונה מ "מספר המבוטחים במכנה עם פגיעה כליתית ע"פ הבדיקה האחרונה [ קצב סינון גלומרולרי לא תקין (<60 מ"ל/ דקה) או בין קריאטנין/מיקרואלבומין יחס או פרוטאינוריה או מיקרואלבומינוריה) + (דקה/ל"מ 60 =<) תקין קצב סינון גלומרולרי 30-300 מ"ג/ג' או קריאטנין גדול מ 1.5 - מ"ג/ד"ל) בשנת המדד]" ל- " מספר המבוטחים במכנה עם פגיעה כליתית: (קצב סינון גלומרולרי או קצב סינון גלומרולרי משוער נמוך מ- 60 מ"ל/דקה/ 1.73 מ^ 2 או (קריאטנין גבוה מ- 1.5 מ"ג/ד"ל או גבוה מ 132- מיקרומול/ליטר) או (יחס מיקרואלבומין/קריאטנין גבוה מ- 30 מ"ג/גרם) או (מיקרואלבומינוריה או פרוטאינוריה גבוה מ 30- מ"ג/יום או גבוה מ 20- מיקרוגרם/דקה) פעם בשנה הקודמת לשנת המדד
20
bottom of page