top of page
קוד מדד-1
שם מדד-2
שונה בגרסה-3
סוג השינוי-4
תיאור מפורט-5
סיבת השינוי-6
קוד תחום-123
New Field
46
שיעור תת משקל בקרב מבוגרים בני 75 ומעלה
V29
שינוי בגיל
שיעור תת משקל בקרב מבוגרים בני 75 ומעלה (במקום מגיל 65 ומעלה)
בדיון בוודעת ההיגוי, וכן בהתייעצות עם פרופ' זינגר, הוסכם כי קבוצת הגיל 65-74 פחות מתאימה כיום להגדרת תת-משקל כערך גובה ומשקל נמוך מ-23, וכי הגדרה זו מתאימה לאוכלוסיה מבוגרת יותר.
50
bottom of page