top of page
קוד מדד-1
שם מדד-2
שונה בגרסה-3
סוג השינוי-4
תיאור מפורט-5
סיבת השינוי-6
קוד תחום-123
New Field
47
שיעור הטיפול ב- ACEI/ARB בחולי סוכרת עם פגיעה כלייתית בני 74-18
V25.2
שינוי במכנה
היה: חולי סוכרת (לפי תרופות או מעבדה), בני 74-18 עם פגיעה כליתית בשנה הקודמת לשנת המדד, הוספת הקטע הבא בהגדרת המכנה: להוציא את כל המבוטחים המקיימים לפחות אחד מהתנאים הבאים בשנה הקודמת לשנת המדד:1. מטופלים בדיאליזה 2. קיים לפחות ערך אחד של בדיקת קצב סינון גלומרולרי או קצב סינון גלומרולרי משוער והערך מהבדיקה האחרונה נמוך מ-30 מ"ל/דקה/1.73 מטר בריבוע 3. לא קיים ערך של קצב סינון גלומרולרי או קצב סינון גלומרולרי משוער אך קיים לפחות ערך אחד של קריאטנין והערך מהבדיקה האחרונה גבוה מ-3.5 מ"ג/ד"ל או גבוה מ-310 מיקרומול/ליטר 4. קיים ערך אחד לפחות של הפרשת חלבון או אלבומין בשתן וכל הערכים תקינים: (מיקרואלבומין נמוך או שווה ל-30 מ"ג/יום) או (יחס אלבומין לקראטינין נמוך או שווה ל-30 מ"ג/גרם) או (כמות חלבון בשתן נמוכה או שווה ל-150 מ"ג/יום) או (יחס חלבון לקראטנין נמוך או שווה ל-200 מ"ג/גרם , או נמוך או שווה ל- 0.2 מ"ג/מ"ג).
20
47
שיעור הטיפול ב- ACEI/ARB בחולי סוכרת עם פגיעה כלייתית בני 74-18
V25.2
שינוי בגבולות בקרה
גלוקוז גבול בקרה תחתון שונה מ- 20% ל-% 5. מיקרואלבומין שינוי יחידת המדדיה מ- גרם/יום ל- מ"ג/24שעות וגבול בקרה עליון שונה מ 50 ל- 30,000 . יחס אלבומין/קריאטינין שינוי יחידת מדדיה מ- מ"ג/יום ל- מ"ג/גרם. פרוטאין שינוי יחידת המדדיה מ- גרם/יום ל- מ"ג/24שעות וגבול בקרה עליון שונה מ 50 ל- 50,000 . הוספת גבול בקרה ל יחס פרוטאין/קריאטינין
20
47
שיעור הטיפול ב- ACEI/ARB בחולי סוכרת עם פגיעה כלייתית בני 74-18
V30.5
לא לפירסום
משנת 2019 לא לפירסום
20
bottom of page